Legislatia nationala

Legea 101 din 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică

Legea 100 din 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servici

Legea 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale

Legea 98 din 2016 privind achizițiile publice

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 (Versiune in vigoare, forme precedente si acte normative de modificare si completare)

ORDONANTA DE URGENTA privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii 

LEGE nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006 (1)

HG 66 din 10 februarie 2016 pentru modificarea HG 925 din 2006

ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 16 aprilie 2013 pentru modificarea art. 8 lit. b din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 2006

Hotarârea Nr. 542 din 30.07.2013 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 525 din 2007

Hotarare nr. 219 din 2012 privind modificarea art. 93 din Hotararea Guvernului nr. 925 din 2006

O.U.G. nr. 77 din 2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica

O.U.G. nr. 114/2011 aprobata prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice în domeniile apararii si securitatii.pdf

Ordinul ANRMAP nr. 509 din 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie

Hotarare Nr. 801 din 4 august 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525 din 2007.pdf

Hotarare Nr. 1.045 din 19 octombrie 2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 925 din 2006

Ordonanta de Urgenta Nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

O.U.G. nr. 76 din 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.pdf

HG 1660 din 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice

HG 925 din 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica

Hotarare Nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 925 din 2006

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34 din 2006

O.U.G. nr. 30 din 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.pdf

 

Formulare utile

Acord asociere autoritati contractante

Acord de asociere

Acord de subcontractare

Acte normative

Anexa la formularul de oferta (lucrari)

Autorizare de livrare

Centralizator de preturi (produse)

Centralizator de preturi (servicii)

Centralizator financiar al categoriilor de lucrari

Centralizator financiar al obiectelor

Comunicare ofertant castigator

Comunicare rezultat procedura

Declaratie cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice

Declaratie de confidentialitate

Declaratie de conformitate

Declaratie de impartialitate

Declaratie faliment

Declaratie personal angajat si cadre de conducere (lucrari)

Declaratie personal angajat si cadre de conducere (servicii)

Declaratie privind eligibilitatea

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 181

Declaratie privind subcontractantii

Experienta similara (lucrari)

Experienta similara (produse)

Experienta similara (servicii)

Fisa de date a achizitiei publice – ghid

Fisa informatii generale ofertant

Fisa tehnica

formular nr. 1a – calendarul procedurii de atribuire – licitatie deschisa

formular nr. 1b – calendarul procedurii de atribuire – licitatie restransa

formular nr. 1c – calendarul procedurii de atribuire – dialogul competitiv

formular nr. 1d – calendarul procedurii de atribuire – cerere de oferta

formular nr. 1e – calendarul procedurii de atribuire – negocierea cu publicarea unui anunt de participare

formular nr. 1f – calendarul procedurii de atribuire – concurs de solutii

formular nr. 2 – programul anual de achizitii

formular nr. 3 – contract de furnizare

formular nr. 4 – contract de servicii

formular nr. 5 – contract de lucrari

formular nr. 6 – acord cadru de furnizare

formular nr. 7 – acord cadru de servicii

formular nr. 8 – acord cadru de lucrari

formular nr. 9 – fisa de date a achizitiei

formular nr. 10a – formular de oferta (produse)

formular nr. 10b – formular de oferta (servicii)

formular nr. 10c – formular de oferta (lucrari)

formular nr. 11 – scrisoare de garantie bancara de participare

formular nr. 12 – declaratie de confidentialitate si impartialitate

formular nr. 13 – proces verbal de deschidere

formular nr. 14 – raportul procedurii

formular nr. 15a – pasi de urmat – licitatia deschisa

formular nr. 15b – pasi de urmat – licitatia restransa

formular nr. 15c – pasi de urmat – dialogul competitiv

formular nr. 15d – pasi de urmat – negocierea cu anunt

formular nr. 15e – pasi de urmat – negocierea fara anunt

formular nr. 15f – pasi de urmat – cererea de oferte

formular nr. 15g – pasi de urmat – concurs de solutii

formular nr. 16a – comunicare ofertant castigator

formular nr. 16b – comunicare rezultat procedura

formular nr. 17 – model contestatie

formular nr. 18 – scrisoare de garantie bancara de buna executie

formular nr. 19 – acte normative

Formularul de oferta (lucrari)

Formularul de oferta (produse)

Formularul de oferta (servicii)

Grafic de livrare produse

Grafic de timp pt indeplinirea sarcinilor

Grafic fizic si valori de executie a lucrarii

Hotarare anulare procedura

Hotarire atribuire

Invitatie de participare

Lista cantitati lucrari form 1

Lista cantitati lucrari form 2

Lista cuprinzand cantitatile de utilaje si ehipamente tehnologice

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilaje

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Lista principalelor livrari de produse

Lista principalelor lucrari executate

Lista principalelor prestari de servicii

Nota justificativa selectare procedura

Ordin numire comisie

Proces verbal sedinta de deschidere a ofertelor

Scrisoare de garantie bancara de buna executie

Scrisoare de garantie bancara

Solicitari de clarificari autoritatea contractanta

Solicitari de clarificari ofertant

 

sectiune in lucru